Sant Mahima Na Kirtan

Sant Mahima Na Kirtan

સંત મહિમાના કીર્તન (કીર્તન સપ્તાહ) આશીર્વાદ : શ્રી નરનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજશ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી પ્રેરક :…

Read Article
Shabdanuprash Na Kirtan

Shabdanuprash Na Kirtan

શબ્દાનુપ્રાસના કીર્તન (કીર્તન સપ્તાહ) આશીર્વાદ : શ્રી નરનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજશ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી પ્રેરક : શાસ્ત્રી…

Read Article
Pyari Murti Na Kirtan

Pyari Murti Na Kirtan

પ્યારી મૂર્તિના કીર્તન (કીર્તન સપ્તાહ) આશીર્વાદ : શ્રી નરનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજશ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી પ્રેરક :…

Read Article
Morli Na Kirtan

Morli Na Kirtan

મોરલીના કીર્તન (કીર્તન સપ્તાહ) આશીર્વાદ : શ્રી નરનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજશ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી પ્રેરક : શાસ્ત્રી…

Read Article
Vhala Na Kirtan

Vhala Na Kirtan

વહાલાના કીર્તન (કીર્તન સપ્તાહ) આશીર્વાદ : શ્રી નરનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજશ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી પ્રેરક : શાસ્ત્રી…

Read Article
Nen Na Kirtan

Nen Na Kirtan

નેણના કીર્તન (કીર્તન સપ્તાહ) આશીર્વાદ : શ્રી નરનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજશ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી પ્રેરક : શાસ્ત્રી…

Read Article
Chhogala Na Kirtan

Chhogala Na Kirtan

છોગલાના કીર્તન (કીર્તન સપ્તાહ) આશીર્વાદ : શ્રી નરનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજશ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી પ્રેરક : શાસ્ત્રી…

Read Article

Murti na Kirtan

મૂર્તિના કીર્તન (કીર્તન સપ્તાહ) આશીર્વાદ : શ્રી નરનારાયણ દેવ પીઠાધિપતિ પ.પૂ.ધ.ધુ. ૧૦૦૮ આચાર્ય મહારાજશ્રી કોશલેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજ શ્રી પ્રેરક : શાસ્ત્રી…

Read Article

Kirtan Subodh Katha 2020

કીર્તન સુબોધ કથા – ૨૦૨૦ વક્તા : પ.પૂ. શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી હરિકેશવદાસજી સ્થળ : સ્વામિનારાયણ મંદિર સેક્ટર ૨૩ ગાંધીનગર [columns]…

Read Article

Shrimad Bhagwat Katha Satsang 2020

શ્રીમદ્ ભાગવત કથા સત્સંગ – ૨૦૨૦ વક્તા : પ.પૂ. શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી હરિકેશવદાસજી સ્થળ : સ્વામિનારાયણ મંદિર સેક્ટર ૨૩ ગાંધીનગર…

Read Article

CM Relief Fund Donation for COVID-19

ગાંધીનગરના ખુબ જ જાણીતા શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર, સેકટર-૨૩ દ્વારા પૂ. શાસ્ત્રી સ્વામીશ્રી હરિકેશવદાસજીની પ્રેરણાથી રૂ. બે લાખ આર્થિક સહયોગ રૂપે…

Read Article